Impressum

Presentatie van de website

Op grond van artikel 6 van wet n° 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, wordt aan de gebruikers van de site GLD Galerie Leder Design de identiteit van de verschillende partijen die bij de realisatie en de follow-up betrokken zijn duidelijk kenbaar gemaakt:

Galerie Leder Design

  • Luxemburgerstraße 81
  • B-4780 Sankt-Vith
  • Tel: + 32 (0)80 28 10 10
  • Email: sanktvith@lederland.info
  • MwSt.: BE 0446.833.468

Technische uitvoering, Hosting

PIXELBAR GMBH
Klebankgasse 16
B-4700 Eupen

www.pixelbar.be

Grafische uitvoering

PAVONET PGmbH
Euregiostraße 13
B-4700 Eupen
Tel.: +32 (0)87 591 290
info@pavonet.be
www.pavonet.be

Algemene voorwaarden voor gebruik van de site en de aangeboden diensten

Het gebruik van de site GLD Galerie Leder Design houdt in dat de hierna beschreven algemene gebruiksvoorwaarden volledig aanvaard worden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op ieder moment veranderd of aangevuld worden, bijgevolg dienen de gebruikers van de site GLD Galerie Leder Design deze voorwaarden regelmatig te raadplegen. Deze site is normaal op ieder moment toegankelijk voor de gebruikers. Echter, GLD Galerie Leder Design, kan besluiten tot een onderbreking voor technisch onderhoud, maar zal in dat geval trachten de data en tijden van onderhoud van tevoren aan de gebruikers mede te delen. De site GLD Galerie Leder Design wordt regelmatig bijgewerkt door GLD Galerie Leder Design. Op dezelfde wijze kan op ieder moment de juridische informatie gewijzigd worden: de gebruiker dient deze echter in acht te nemen en hem wordt aangeraden deze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

Beschrijving van de geleverde diensten

Het doel van de site GLD Galerie Leder Design is informatie te verschaffen over het geheel van de activiteiten van het bedrijf. GLD Galerie Leder Design tracht op de site GLD Galerie Leder Design zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Het bedrijf kan echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor lacunes, onjuistheden en tekortkomingen in het bijwerken van de site, hetzij door het bedrijf zelf hetzij door derden die haar deze informatie aanbieden. Alle informatie op de site GLD Galerie Leder Design wordt als aanwijzing gegeven en kan nader ontwikkeld worden. Trouwens de informatie op de site GLD Galerie Leder Design is niet absoluut volledig en wordt verstrekt onder voorbehoud van veranderingen die aangebracht zijn sinds de lancering online.

Contractuele beperkingen inzake de technische gegevens

De site gebruikt de technologie van JavaScript.

De website kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor materiële schade die voortvloeit uit het gebruik van de site. Bovendien verplicht de gebruiker van de site zich om zich toegang te verschaffen tot de site met modern materiaal dat geen virussen bevat en met geüpdatet surfmateriaal van de laatste generatie.

Intellectueel eigendom en namaak

GLD Galerie Leder Design is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of behoudt de gebruiksrechten op alle elementen waartoe men op de site toegang heeft, met name teksten, beelden, grafieken, logo, iconen, geluiden en software.

Iedere reproductie, weergave, verandering, publicatie, aanpassing van het geheel of een gedeelte van de onderdelen van de site, met welk middel of techniek dan ook, is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van: GLD Galerie Leder Design.

Iedere exploitatie zonder toestemming van de site of van een van de onderdelen ervan wordt beschouwd als namaak en zal vervolgd worden overeenkomstig de bepalingen van artikel L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectueel Eigendom.

Beperking van aansprakelijkheid

GLD Galerie Leder Design kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade aan het materiaal van gebruiker bij toegang tot de site GLD Galerie Leder Design, voortvloeiend hetzij uit gebruik van materiaal dat niet beantwoordt aan de specificaties genoemd onder punt 4, hetzij het gevolg is van het verschijnen van een bug of een incompatibiliteit.

GLD Galerie Leder Design kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade (zoals bij voorbeeld verlies van een markt of een kans) voortvloeiend uit het gebruik van de site GLD Galerie Leder Design.

Interactieve ruimtes staan ter beschikking van de gebruikers (mogelijkheid vragen te stellen in de contactruimte). GLD Galerie Leder Design behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande aanmaning, iedere inhoud te verwijderen die in deze ruimte geplaatst wordt en die een overtreding is van de in Frankrijk geldende wetgeving, in het bijzonder van de bepalingen met betrekking tot bescherming van gegevens. Indien nodig behoudt GLD Galerie Leder Design zich eveneens de mogelijkheid voor de wettelijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in het geding te brengen, met name in geval van berichten van racistische, beledigende, smadelijke of pornografische aard, ongeacht de gebruikte media (tekst, foto…).

Beheer van de persoonlijke gegevens

In Frankrijk worden persoonlijke gegevens beschermd met name door wet n° 78-87 van 6 januari 1978, wet n° 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese Richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij gebruik van de site GLD Galerie Leder Design kunnen de volgende gegevens opgenomen worden: de URL van de links waarmee de gebruiker zich toegang verschaft heeft tot de site GLD Galerie Leder Design, de provider die de gebruiker toegang verschaft, het IP adres (Internet Protocol) van de gebruiker. Hoe dan ook, GLD Galerie Leder Design verzamelt enkel persoonlijke informatie van de gebruiker voor bepaalde diensten die aangeboden worden door de site GLD Galerie Leder Design De gebruiker verstrekt deze informatie met kennis van zaken, met name als hij deze zelf opgeeft. Er wordt dan ook gemeld aan de gebruiker van de site GLD Galerie Leder Design of hij verplicht is of niet deze informatie te verstrekken. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, heeft iedere gebruiker recht op toegang, rectificatie en bezwaar inzake zijn persoonlijke gegevens door middel van een schriftelijk en getekend verzoek vergezeld van een kopie van zijn ondertekend identiteitsbewijs, met vermelding van het adres waar het antwoord naar toe gestuurd dient te worden.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site GLD Galerie Leder Design wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker noch uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht aan derden via welk informatiedrager dan ook. Enkel een hypothetische overname van GLD Galerie Leder Design en van haar rechten zou het doorgeven van bovengenoemde informatie aan de koper mogelijk maken die op zijn beurt dezelfde verplichting zou hebben inzake het bewaren en veranderen van de gegevens van de gebruiker van site GLD Galerie Leder Design. Databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 die richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 integreert met betrekking tot de juridische bescherming van databases.

Hypertekst koppelingen en cookies

De site GLD Galerie Leder Design bevat een bepaald aantal hypertekst koppelingen naar andere sites die geïnstalleerd zijn met toestemming van GLD Galerie Leder Design. Maar, GLD Galerie Leder Design beschikt niet over de mogelijkheid de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt bijgevolg geen enkele aansprakelijkheid dientengevolge. Surfen op de site GLD Galerie Leder Designk an tot gevolg hebben dat er cookie(s) op de computer van gebruiker geïnstalleerd worden. Een cookie is een bestandje waarmee de identiteit van de gebruiker niet vastgesteld kan worden, maar dat gegevens opslaat met betrekking tot het surfen van een computer op een site. De zo verworven gegevens hebben tot doel het surfen op de site voortaan te vergemakkelijken en diverse maatregelen met betrekking tot het bezoeken van sites toe te staan. Het weigeren van cookies kan toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan echter zijn computer op de volgende manier configureren zodat het installeren van cookies geweigerd wordt:

Onder Internet Explorer: ga naar Extra (Tools) / Internetopties (Options). Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren (Block all cookies). Bevestig met Ok.

Onder Netscape: Ga naar Edit / Preferences. Klik op Advanced en kies Deactivate Cookies. Bevestig met Ok.

Toepasbaar recht en toewijzing van rechtspraak

Ieder geschil in verband met het gebruik van de site GLD Galerie Leder Design valt onder Belgisch recht.

Belangrijkste wetten

Wet n° 78-87 van 6 januari 1978, met name gewijzigd door wet n° 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden. Wet n° 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie.

Woordenlijst

Gebruiker: De websurfer die contact legt en bovengenoemde site gebruikt.

Persoonlijke informatie: « informatie waarmee, in welke vorm dan ook, al dan niet rechtstreeks, identificatie van fysieke personen mogelijk is waarop deze informatie van toepassing is » (artikel 4 van de wet n° 78-17 van 6 januari 1978).